برنامه نویسی هم آسونه هم لذت بخش
اما اگر احساس کردی سخته، بدون احتمالا داری راه رو اشتباه میری

اگر می خواهی در دنیای برنامه نویسی گم نشوی، برای خودت کسی باشی و حرفی برای گفتن داشته باشی، این کتاب راه را به تو نشان خواهد داد

چطور برنامه نویسی را شروع کنیم