پست تنهاوظایف کمیسیون مناقصه مستند سازی

و_وظایف کمیسیون مناقصه مستند سازی

یکی از مهم ترین وظایف کمیسیون مناقصه مستند سازی صورت جلسات مربوط به مناقصات می باشد این وظیفه معمولا در بسیاری از دستگاه های مناقصه گزاربه عهده ی نماینده ی کمیسیون می باشد که از تنظیم صورت جلسات آن ها را به تایید و امضای اعضای کمیسیون مناقصه می رساند.

این صورت جلسات بدوا به صورت دستنویس در همان روز بازگشایی پاکات مناقصه امضاو پس از برگزاری جلسه و تایپ آن به امضا باید برسد.

در صورت جلسات زیر الزاما موارد عمومی فوق باید ذکر شود :

نام مناقصه.

شماره ی مناقصه.

تاریخ و روز و ساعت برگزاری مناقصه.

نام اعضای کمیسیون مناقصه به ترتیب ذکر شده در ماده ی ۵همین قانون.

نام صورت جلسه.

وظایف کمیسیون مناقصه مستند سازی

در قانون برگزاری مناقصه از صورت جلسات متعددی یاد شده که عبارتند از :

صورت جلسه ی پیش از فراخوان مناقصه.

صورت جلسه ی حاضران در جلسه بازگشایی پاکات حسب مورد.

صورت جلسه ی اعلام نتیجه ی مناقصه.

صورت جلسه ی انحصار.

صورت جلسه ی تضمین های شرکت در فرایند ارجاع کار.

صورت جلسه ی بازگشایی پیشنهاد قیمت ها.

صورت جلسه ی ارزیابی کیفی حسب مورد.

صورت جلسه ی ارزیابی فنی و بازرگانی در مناقصات دو مرحله یی.

صورت جلسه ی توضیح و تشریح اسناد.

صورت جلسه ی ارزیابی شکلی.

_ تصمیم گیری درباره ی تجدید یا لغو مناقصات

همان گونه که پیش از این اشاره شد پس از برگزاری فراخوان مناقصه، کمیسیون مناقصه الزاما باید نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مناقصه اقدام نماید.

از جمله تعیین تکلیف ها، اعلام برنده مناقصه می باشد. اما نوع دیگر آن تجدید یا لغو نمودن مناقصه می باشد.

دراین حالت با در نظر داشتن موارد مندرج در ماده ۲۴قانون برگزاری مناقصات باید نسبت به تنظیم صورت جلسه و ذکر یکی از دلایل یاد شده در این ماده اقدام و پس از ذکر ساعت و تاریخ به تایید و امضای اعضای کمیسیون مناقصه برسد.

این مقاله دارای اطلاعات ارزشمندی است. برای مطالعه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Join Our Newsletter Today On The Writers Cookbook

Stay updated with all latest updates,upcoming events & much more.
مشترک شدن
SUBSCRIBE NOW
close-link