admin

High S

High S

    ⇐ ویژگی اصلی شخصیت افراد Sثبات است تمرکز افراد با ثبات بر پایداری و تصمیم‌گیری با ملاحظه و سنجیده است افراد با S بالا از نوع رفتارشان در گروه شناخته می شوند چون…

SCD

SCD

ویژگی های افراد با الگوی SCD افراد SCD  به غرض هستند و خویشتن داری از خود نشان می‌دهند هدفشان اعمال قدرت از طریق عوامل رسمی و مراجع قدرت می باشد . افراد SCD دیگران را به…

HighC

HighC

⇐ ویژگی اصلی شخصیت افراد Cتاثیرگذار است ویژگی اصلی شخصیت آنها وظیفه شناسی است بدان مفهوم که این خصایص در کنار هم نمونه الگوی رفتاری ایشان را شکل می‌دهد . کسانی که وظیفه شناسی قوی…

High I

High I

    ⇐ ویژگی اصلی شخصیت افراد I تاثیرگذاری است افراد با I بالا خواهان به انجام رساندن اهداف شان با دیگران و یا از طریق دیگران اند آنها آزادی بیان بدون هیچ قید و…

High DI

High DI

ویژگی های افراد با الگوی High DI افراد High DI نیاز به محبت را کم اهمیت جلوه می دهند و هدفشان کنترل بر محیط و اطرافیان شان می باشد . افراد High DI دیگران را…