انگیزشی

تعلل ورزی

تعلل ورزی

جملات مورد علاقه ی هاید یکی از جملات مورد علاقه ی هاید این است: «من این کار را بعداً انجام می دهم.» اغلب یکی از شگردهایی که قبلاً توضیح دادیم مثل بدبینی، منفی بافی، سرخوردگی،…

قدم اول در بازاریابی انگیزشی و اهمیت آن برای کسب و کار شما

قدم اول در بازاریابی انگیزشی و اهمیت آن برای کسب و کار شما

بازاریابی انگیزشی تا زمانی که یک فرد با نیرویی برای کنش کردن تحریک (برانگیخته) نشود، هیچ عملی اتفاق نخواهد افتاد. با تحریک ناشی از فرط تشنگی و تصور رضایتی که از ‌فرونشاندن تشنگی تجربه خواهید…