بیزینس

تست دیسک

تست دیسک

اگر شما هم دوست دارید جواب  این سوال هارا بدانید حتما این مقاله را مطالعه کنید ایا دوست دارید به نقاط قوت و قابل بهبود خود آگاه شوید ؟ ایا دوست دارید به نقاط قوت…

High S

High S

    ⇐ ویژگی اصلی شخصیت افراد Sثبات است تمرکز افراد با ثبات بر پایداری و تصمیم‌گیری با ملاحظه و سنجیده است افراد با S بالا از نوع رفتارشان در گروه شناخته می شوند چون…

SCD

SCD

ویژگی های افراد با الگوی SCD افراد SCD  به غرض هستند و خویشتن داری از خود نشان می‌دهند هدفشان اعمال قدرت از طریق عوامل رسمی و مراجع قدرت می باشد . افراد SCD دیگران را به…

HighC

HighC

⇐ ویژگی اصلی شخصیت افراد Cتاثیرگذار است ویژگی اصلی شخصیت آنها وظیفه شناسی است بدان مفهوم که این خصایص در کنار هم نمونه الگوی رفتاری ایشان را شکل می‌دهد . کسانی که وظیفه شناسی قوی…