بیزینس

قدم اول در بازاریابی انگیزشی و اهمیت آن برای کسب و کار شما

قدم اول در بازاریابی انگیزشی و اهمیت آن برای کسب و کار شما

بازاریابی انگیزشی تا زمانی که یک فرد با نیرویی برای کنش کردن تحریک (برانگیخته) نشود، هیچ عملی اتفاق نخواهد افتاد. با تحریک ناشی از فرط تشنگی و تصور رضایتی که از ‌فرونشاندن تشنگی تجربه خواهید…