حقوق افراد در سوابق الکترونیکی

از جمله مهم ترین مسایلی که در قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ مورد اشاره قرار گرفته و ضوابط مربوط به آن پیش‌بینی گردیده بخش امضای الکترونیکی و امضای الکترونیکی مطمئن و آثار و تبعات آن است که هر کشوری که در حوزه تجارت الکترونیکی اقدام به قانون گذاری می کند ادامه مطلب …