ویژگی های افراد با الگوی DC

افراد DC بی پرده صحبت می‌کنند و نگرش‌های منتقدانه و مبتکرانه ای دارند از انجام کارهای یکنواخت خسته می‌شوند هنگامی که تحت کنترل قرار می گیرند ترشرویی می کنند و مایلند مستقلانه عمل کنند.

ادامه مطلب …

ویژگی های افراد با الگوی is

این افراد منتقد خوبی هستند و انتقادات خود را شفاهی می‌گویند.

همچنین هنگام وجود مخالفت همدلی کنند و با آهنگی ثابت و پیوسته حرکت کنند و ایده های خلاقانه ای می آفریند که ….

ادامه مطلب …

ویژگی های افراد با الگوی CS

افراد CS مایلند قابلیت های خود را نشان دهند .افراد CS خوشتن دار و محتاط هستند و هدفشان ثبات و پایداری و ایجاد دستاوردهای قابل پیش بینی می باشدافراد CSدیگران را با استانداردهای دقیق ارزیابی می‌کنند .

ادامه مطلب …

ویژگی های افراد با الگوی SD

افراد SD افرادی ساعی و کوشا هستند و ناکامی‌ها را بروز می‌دهند کارها و دستاوردهای فردی شان گاهی به بهای هدف کل گروه تمام می‌شود دیگران را به وسیله توانایی دستیابی شان به اهداف واقعی ارزیابی می‌کنند

ادامه مطلب …

High S

افراد با S بالا از نوع رفتارشان در گروه شناخته می شوند چون آنان درصدد خلق محیط کاری با ثبات و هماهنگ با کمترین میزان درگیری هستند
کسانی که ویژگی ثبات قوی دارند افراد S بالا معمولا کارها را به شیوه‌ای پایدار و قابل پیش بینی انجام می دهند و دوست ندارند عامل…

ادامه مطلب …

SCD

افراد SCD با قاطعیت پیگیری و سرسختی در کارها بر دیگران تاثیر می گذارند ولی با استفاده بیش از حد از بی پردگی ظن و بدگمانی به دیگران به ارتباطات خود لطمه می زنند

ادامه مطلب …