نوشته‌ها

شناخت هاید بدبین درونی

سم مورد علاقه هاید

۱ بدبینی ………….

 

شک و بدبینی

یک فرد بدبین تمایل عجیبی دارد به اینکه هر چیز خوب و ارزشمندی را زیر سوال ببرد و از آنجا که در زندگی هیچ چیز در حد کمال نیست

فرد بدبین می تواند همیشه در هر چیزی یک عیب یابد سپس وقتی آن ایراد یا بهانه را پیدا کرد آنقدر بزرگ نمایی می کند

که همه چیز را تحت شعاع قرار بدهد

شما این توانایی را دارید که از افراد بدبین بیرونی مثل دوستانی که طعنه میزنند،

بستگان بدبین و همکاران سرخورده و مایوسی  که از ایرادگیری خوششان می آید

و دائم شما را به باد انتقاد های مغرضانه می گیرند، دوری کنید .

هاید بخش بدبین درونی ،همواره همراه شماست.

بنابراین همواره نجوای او را از درون خود می شنوید :

(تو قادر نیستی که با خواندن یک کتاب انضباط شخصی را یاد بگیری.)

( این چه فایده ای برای انضباط  شخصی دارد؟ )  چرا این تمرین را رها نمی کنی؟

هر مطلبی که برای کمک به تو گفته می شود پر از اشتباه است

بنابراین مراقب هاید درونی خود باشید هاید استاد بدبینی است.

پادزهر بدبینی

به این که می توانید پیشرفت کنید ایمان داشته باشید این مقاله شما را به سوی انضباط شخصی پیشرفت سوق می دهد .

اگر خود را فردی پر از عیب و نقص می‌بینید به این معناست که اجازه داده‌اید هاید شما را گول بزند

اگر این باور را داشته باشید که قدرت انضباط شخصی تان در صورتی به شدت ارتقا می یابد که این تعالیم این مقاله را دنبال کنید

هنگامی که ‏هاید می‌کوشد تا شما را متقاعد کند که به کار بردن این اصول فقط وقت تلف کردن است

جسور باشید و با گفتن این جمله بلافاصله به هاید  پاسخ دهید :

(حالا که به طور خودآگاه از پچ پچه های ناامیدکننده درونم با خبر شده ام می خواهم به اصول انضباط شخصی عمل کنم .)

گفتگوی درونی اگر در راستای موفقیت و مربوط به زمان حال و عینی باشد اولین حرکت علیه تلاش‌هایی محسوب می‌شود

که هاید برای وابسته نگه داشتن شما به روش های قبلی تان انجام می‌دهد پس وقتی برای نخستین بار بعد هاید

درون خود را به چالش می کشید اعظمت و شدت آن را در درون تان احساس خواهید کرد .